English Version EnHebrew Version He

נשירת שיער - טיפול גנטי

כל התהליכים המתרחשים בגופנו מוכתבים מהקוד הגנטי שלנו המצוי בשרשראות ה DNA. לפני מספר שנים הושלם פרוייקט מיפוי הגנום האנושי, וכיום עובדים על פיענוחו במטרה לשייך לכל גן או קבוצת גנים תכונות ותהליכים שהם מכתיבים. התקווה היא שכאשר מידע זה יהיה זמין, ניתן יהיה להבין את התהליכים הגורמים למחלות תורשתיות באופן מלא ולפתח תרופות שימנעו אותן. כיום יודעים על מספר גנים המשפיעים ישירות על השיער, אך ההערכה היא שתהליך ההתקרחות מושפע משילוב של מספר רב של גנים. לכן נראה כי יחלוף לא מעט זמן עד שתפותח תרופה שתמנע באופן מוחלט את ההתקרחות.